Regulamin

REGULAMIN

KATALOGU PRODUKTÓW STELMET

 

 1.  

Pojęcia użyte w Regulaminie Katalogu Stelmet oznaczają:

 • – niniejszy regulamin Katalogu Produktów Stelmet, udostępniony
  w domenie publicznej w sieci Internet pod adresem :
 •  
 • Stelmet – spółka pod firmą Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (65-127),
  przy ul. Gorzowskiej 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572297, o numerze identyfikacji podatkowej 9730679032, adres e-mail: stelmet@stelmet.com, będąca właścicielem Katalogu Produktów Stelmet;
 • Katalog Produktów Stelmet, Serwis –  serwis internetowy służący do świadczenia przez Stelmet usług drogą elektroniczną;
 • Użytkownik – przedsiębiorca, posiadający Konto w serwisie założone w drodze rejestracji i akceptacji Regulaminu, na podstawie którego uzyskał dostęp do usług elektronicznych świadczonych przez Stelmet;
 • – prowadzone dla Użytkownika przez Stelmet konto w systemie informatycznym, dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu;
 • Umowa o świadczenie usług elektronicznych – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Stelmet na zasadach określonych w Regulaminie;
 • – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646);
 • Zapytanie Ofertowe – zaproszenie Stelmet do złożenia oferty dostawy/sprzedaży wskazanego produktu; zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem;
 • Koszyk Zapytań – lista wybranych przez Użytkownika produktów, dostępna po zalogowaniu, przed złożeniem Zapytania Ofertowego;
 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. [postanowienia ogólne]
  1. Regulamin określa zasady korzystania z Katalogu Produktów Stelmet oraz związane
   z tym prawa i obowiązki Użytkowników, a także warunki świadczenia usług elektronicznych przez Stelmet.
  2. Do korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Stelmet niezbędne jest zapoznanie się z Regulaminem oraz zaakceptowanie wszystkich jego postanowień.
  3. Korzystanie z Katalogu Produktów Stelmet wymaga posługiwania się przez Użytkownika oprogramowaniem w postaci aktualnej wersji przeglądarki internetowej z obsługą plików cookie i JavaScript.
 2. [usługi elektroniczne świadczone przez Stelmet]

Stelmet, jako administrator serwisu internetowego, świadczy na rzecz jego Użytkowników usługi elektroniczne umożliwiające przeglądanie produktów, znajdujących się w jego ofercie sprzedażowej, oraz składanie Zapytań Ofertowych na produkty prezentowane w Serwisie, a także świadczy inne usługi określone
w Regulaminie, w tym szczególności w zakresie rejestracji i administrowania Kontem.

 1. [Katalog Produktów Stelmet]
  1. Wszystkie produkty prezentowane w serwisie są nowe.
  2. Informacje zawarte w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia Zapytania Ofertowego
   w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, w szczególności Stelmet nie gwarantuje dostępności produktów w zadeklarowanej przez Użytkownika ilości.
 2. [utworzenie Konta]
  1. Utworzenie Konta wymaga rejestracji, polegającej na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: https://katalog.stelmet.com/panel,register w zakładce „Rejestruj konto” oraz kliknięciu w link aktywacyjny wysłany na podany przez Użytkownika adres e-mail.
  2. Użytkownikowi nie wolno korzystać z cudzych Kont oraz udostępniać swojego Konta osobom nieuprawnionym. W celu zabezpieczenia dostępu do Konta, Użytkownik ustanawia przy rejestracji hasło dostępu. Stelmet nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonywane przez osoby nieuprawnione, a wchodzące w zakres zarządzania Kontem Użytkownika.
  3. Użytkownikiem może być wyłącznie Przedsiębiorca.
  4. Rejestracji Użytkownika oraz składania w imieniu i na jego na rzecz wszelkich oświadczeń woli i wiedzy w postaci elektronicznej w ramach Konta Użytkownika może dokonać wyłącznie należycie do tego umocowana osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  5. W wyniku prawidłowej rejestracji, Stelmet tworzy dla Użytkownika Konto.
  6. Z momentem utworzenia Konta pomiędzy Stelmet a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług elektronicznych, na warunkach określonych
   w Regulaminie. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
  7. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji wszelkich danych zamieszczonych na jego Koncie za każdym razem, gdy ulegną one zmianie, w tym celu przesyła on zaktualizowane dane na następujący adres poczty elektronicznej: katalog-stl@stelmet.com.
  8. Usunięcie Konta, a co za tym idzie rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych, wymaga przesłania żądania usunięcia Konta z adresu poczty elektronicznej podanego przy rejestracji Konta na następujący adres poczty elektronicznej katalog-stl@stelmet.com.
 3. [składanie Zapytań Ofertowych]
  1. Do zapoznania się z ofertą Katalogu Produktów Stelmet służy moduł wyszukiwania produktów.
  2. Opis produktów zawiera m.in. oznaczenie sposobu pakowania oraz ilość produktów łącznie pakowanych. Zapytania Ofertowe mogą dotyczyć tylko jednej lub wielokrotności podanej przy danym produkcie jednostki pakowania (paleta, legar, box lub inne opakowanie zbiorcze).
  3. Wybór produktu następuje poprzez wybranie przez Użytkownika zalogowanego opcji „Dodaj do zapytań”, po określeniu jego ilości. Produkt zostanie wówczas dodany do wirtualnego Koszyka Zapytań, a system przechodzi do zawartości koszyka, gdzie można zaktualizować ilość produktu wpisując żądaną liczbę jednostki pakowania.
  4. Po skompletowaniu Koszyka Zapytań, Użytkownik składa zapytanie ofertowe klikając
   w ikonę „Wyślij zapytanie”, po uprzednim uzupełnieniu kraju dostawy oraz kodu pocztowego.
  5. Złożenie Zapytania Ofertowego jest równoznacznie z zaproszeniem Stelmet do złożenia oferty dostawy/sprzedaży wskazanego produktu.
  6. Informacja o przesłanym Zapytaniu Ofertowym jest automatycznie przesyłana przez Serwis do Działu Sprzedaży Stelmet. Przedstawiciel Działu Sprzedaży Stelmet nawiązuje kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika przy rejestracji Konta adres poczty elektronicznej lubnumer telefonu celem ustalenia szczegółów oferty Stelmet (termin realizacji, sposób dostawy, warunki zapłaty ceny), na co Użytkownik wyraża zgodę. Kontakt ze strony Działu Sprzedaży Stelmet następuje
   w Dni Robocze.
  7. Złożenie oferty przez Stelmet, jej przyjęcie przez Użytkownika oraz zawarcie umowy dostawy/sprzedaży produktów następują poza serwisem internetowym Katalog Produktów Stelmet.
  8. Oferta jest składana drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika przy rejestracji Konta.
  9. W ofercie Stelemt wskaże termin związania złożoną ofertą. Do umów zawieranych na podstawie złożonej przez Stelemt oferty nie stosuje się art. 661 Kodekus cywilnego.
 4. [ochrona danych osobowych]

Stelmet przetwarza dane osobowe Użytkowników i ich reprezentantów na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zamieszczonej w Serwisie Polityki Prywatności.

 1. [prawa i obowiązki Użytkownika]
  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Katalogu Produktów Stelmet zgodnie
   z obowiązującym prawem oraz postanowieniamiRegulaminu.
  2. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w serwisie treści o charakterze bezprawnym.
  3. Zakazane są wszelkie działania mające na celu zakłócenie prawidłowego działania serwisu.
  4. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe
   w wyniku ich zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami Regulaminu.
 2. [reklamacje dotyczące świadczenia usług elektronicznych]
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Stelmet można składać:
  2. Reklamacja powinna zawierać:
   • opis przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj, okoliczności i wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości;
   • dane kontaktowe składającego reklamację.
  3. Stelmet rozpatruje złożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem takiego samego środka komunikacji, jakim została złożona.
  4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 3. [postanowienia końcowe]
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14_11_2018.
  2. Stelmet zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Stelmet udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie https://katalog.stelmet.com/regulamin oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy rejestracji przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, co jest jednoznaczne
   z wprowadzeniem informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią. Zmiana Regulaminu wchodzi
   w życie z upływem 14 (czternastu) dni od dnia wysłania informacji. Użytkownicy mają prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług elektronicznych w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.
  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się prawo polskie.
  4. Wszelkie prawa do treści Katalogu Produktów Stelmet są zastrzeżone na rzecz Stelmet.