Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KATALOGU PRODUKTÓW STELMET

 

 1.  

Pojęcia użyte w Polityce Prywatności Katalogu Stelmet oznaczają:

 • Polityka– niniejsza Polityka Prywatności Katalogu Produktów Stelmet,  udostępniona
  w domenie publicznej w sieci Internet pod adresem

https://katalog.stelmet.com/polityka-prywatnosci.

 • Stelmet – spółka pod firmą Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (65-127),
  przy ul. Gorzowskiej 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572297, o numerze identyfikacji podatkowej 9730679032, adres e-mail: stelmet@stelmet.com, będąca właścicielem Katalogu Produktów Stelmet;
 • Katalog Produktów Stelmet, Serwis –  serwis internetowy służący do świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • Użytkownik – Przedsiębiorca, posiadający Konto w Serwisie;
 • Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Stelmet konto w systemie informatycznym, dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu;
 • Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646);
 • Dane osobowe – dane osobowe Użytkowników, będących przedsiębiorcami indywidualnymi, a także wspólnikami spółki  cywilnej, jawnej, partnerskiej albo komandytowej, a także dane osobowe reprezentantów Użytkowników.
 1. [postanowienia ogólne]
  1. Polityka określa zasady przetwarzania Danych Osobowych osób korzystających
   z serwisu internetowego Katalog Produktów Stelmet zamieszczonego pod adresem https://katalog.stelmet.com/panel,register.

 

 1. Celem Polityki jest umożliwienie Użytkownikom i ich reprezentantom zapoznania się
  z działaniami podejmowanymi przez Stelmet w zakresie Danych Osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Serwisu, a także z przysługującymi im prawami.
 1. [administrator danych osobowych]

Administratorem Danych Osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest Stelmet.

 1. [inspektor ochrony danych osobowych]
  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jest to osoba, z którą Użytkownik lub jego reprezentant może się  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
  2. Z Inspektorem można się  kontaktować w następujący sposób:
   • pisemnie na adres: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”;
   • za pośrednictwem e-mail: iodo@stelmet.com.
 2. [cele i podstawy przetwarzania danych osobowych]

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników i ich reprezentantów w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w zależności od usług, z jakich korzysta Użytkownik:

 • rejestracja Konta w Serwisie:
 • w celu wykonania obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a polegających na prowadzeniu i utrzymywaniu Konta, a także korzystania przez Użytkowników i ich reprezentantów z wszelkich funkcjonalności Konta, w tym przede wszystkim umożliwienia składania Zapytań Ofertowych, rozwiązywania problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Konta, obsługi zgłoszeń jakie są kierowane do Stelmet w związku z korzystaniem z Konta, a także kontaktowania się z Użytkownikami i ich reprezentantami w celach związanych ze świadczeniem usług– w tym zakresie podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, które są świadczone drogą elektroniczną,
  w tym przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom, prowadzenia badań i analiz pod kątem funkcjonalności Serwisu, korzystania z uprawnień związanych z administrowaniem kontem, obsługi zapytań jeżeli nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, organizacji promocji i akcji lojalnościowych, w których Użytkownik może wziąć udział, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, przechowywania danych w celach archiwizacyjnych, marketingu bezpośredniego produktów i usług Stelmet oraz możliwości wykazania, że Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

Podanie Danych Osobowych w formularzu rejestracji Konta jest dobrowolne,  aczkolwiek niezbędne do założenia Konta i świadczenia na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną.

 • złożenie Zapytania Ofertowego za pośrednictwem Serwisu:
 • w celu złożenia Zapytania Ofertowego poprzez Katalog Produktów Stelmet, a także rozwiązywania problemów technicznych powstałych przy składaniu Zapytania Ofertowego oraz obsługi zgłoszeń dotyczących złożonego Zapytania, jakie są kierowane do Stelmet, a także w celu kontaktowania się z Użytkownikami lub ich reprezentantami
  w sprawach związanych ze złożonym Zapytaniem Ofertowym - podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy sprzedaży/dostawy;
 • w celu obsługi Zapytań Ofertowych, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych
  i mediacyjnych,przechowywania danych w celach archiwizacyjnych, organizacji promocji i akcji lojalnościowych, w których Użytkownik może wziąć udział, a także możliwości wykazania przez administratora, że Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa oraz marketingu bezpośredniego oferowanych przez administratora produktów – w tym zakresie podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes.

Podanie Danych Osobowych w zakresie złożenia Zapytania Ofertowego jest dobrowolne,  aczkolwiek niezbędne do jego obsługi.

 1. [przekazywanie Danych Osobowych]
  1. Dane Osobowe są przekazywane podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu przez administratora czynności tj. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzie teleinformatyczne (IT), z których korzysta administrator.
  2. Podmioty te przetwarzają Dane Osobowe na podstawie umowy z administratorem
   i tylko zgodnie z jego poleceniami, przy czym zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na zlecenie administratora. Podmioty te nie mogą wykorzystywać przekazanych im Danych Osobowych do innych celów niż zostały im wskazane przez Stelmet.
 2. [pliki cookies]
  1. Serwis gromadzi dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika lub jego reprezentanta. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik lub jego reprezentant obejrzał część lub całość danej strony.
  2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika lub jego reprezentanta, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Zbieramy zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika lub jego reprezentanta przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki. Dodatkowo stosowane są również cookies podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Użytkownika lub jego reprezentanta.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu analizy sposobu korzystania z naszego Serwisu, a także w celach marketingowych – dla osiągnięcia tych celów nie jest wymagane zidentyfikowanie osoby jako Użytkownika Serwisu, o ile nie korzysta z żadnych usług wskazanych w pkt 5 powyżej.
  4. Pomimo tego, jeżeli Użytkownik lub jego reprezentant nie chce aby Stelmet wykorzystywał pliki cookies może samodzielnie wyłączyć ich stosowanie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta. Kompleksowa informacja dostępna jest w ustawieniach przeglądarki internetowej.
  5. Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą utrudnić korzystanie za wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 3. [termin usunięcia Danych Osobowych]

Dane Osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną, a także obsługi Zapytań Ofertowych,  maksymalnie jednak do upływu terminu przedawnienia roszczeń.

 1. [bezpieczeństwo przetwarzania Danych Osobowych]

Administrator dba, aby Dane Osobowe były bezpieczne poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, których celem jest przeciwdziałanie przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.  

 1. [prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych]
  1. Użytkownik lub jego reprezentant może w każdej chwili żądać dostępu do swoich Danych Osobowych, a także sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.
  2. W przypadku, gdy Użytkownik lub jego reprezentant wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może ją cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownikowi lub jego reprezentantowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy prawa.
 2. [sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych ]
  1. W przypadku gdy przetwarzane są Dane Osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi lub jego reprezentantowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
  2. Dodatkowo, w przypadku gdy Dane Osobowe będą przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik lub jego reprezentant ma również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania jeżeli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 3. [podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie]

Dane Użytkowników i ich reprezentantów będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – administrator będzie wykorzystywał profilowanie do oceny niektórych informacji
o Użytkowniku lub jego reprezentancie, w tym do analizy lub prognozy jego preferencji związanych z korzystaniem z Serwisu, jednak nie będzie to wywoływało żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób nie będzie istotnie wpływać na sytuację Użytkownika lub jego reprezentanta.

 1. [przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych]

Dane Osobowe nie będą przekazywane do państw położonych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państw trzecich) ani do organizacji międzynarodowych.

 1. [postanowienia końcowe]

Określone w Polityce zasady są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.